Krusevacko pozoriste na Facebook-u   Krusevacko pozoriste na Twitter-u   Krusevacko pozoriste na YouTube-u
 
PRIJAVITE SA ZA NEWSLETTER
 
GALERIJA      KONTAKT

"ANIMALS" U BEOGRADSKOM DRAMSKOM POZO... ·· Repertoar za Decembar 2018. ·· "ŽENIDBA I UDADBA" NA FESTIVALU U SA... ·· IN MEMORIAM ·· P R E M I J E R A ! ·· IZLOŽBA "70 GODINA KRUŠEVAČKOG POZ... ·· 3 NAGRADE "ZVONARU BOGORODIČINE CRKVE" ·· NOVA PREDSTAVA ZA DECU! ·· P R E M I J E R A! ·· USKORO PREMIJERA! ··
Bookmark and Share
.
MALI JOAKIM 2017.
Pogledajte ili preuzmite sve biltene sa festivala Mali Joakim 2017. OVDE
POŠTOVANI PRIJATELJI
Poštovani prijatelji i poštovaoci pozorišne umetnosti, pozivamo Vas da nam putem mail-a krusevackopozoriste@gmail.com šaljete predloge o Vašem viđenju izgleda budućeg Trga glumaca (deo sadašnjeg Trga mladih ispred zgrade Pozorišta). Takođe, pozivamo Vas da šaljete i Vaše predloge glumaca iz Kruševca i okoline koji zaslužuju da se njihova obeležja nađu na budućem Trgu. Posetite stranicu TRGA GLUMACA
Vaše Kruševačko pozorište.

Pretraga


 
Javni poziv
KRUŠEVAČKO POZORIŠTE KRUŠEVAC
Vidovdanska 26
Kruševac
PIB 100315011


KRUŠEVAČKO POZORIŠTE KRUŠEVAC

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – NABAVKA OPREME ZA TON I RASVETU ZA POTREBE KRUŠEVAČKOG POZORIŠTA BR 07/13


Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabavke male vrednosti
Predmet javne nabavke su dobra – nabavka oprema za ton i rasvetu za potrebe Kruševačkog pozorišta.
Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ovim pozivom.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dokumentima koje dostavlja uz ponudu, u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Zainteresovani mogu konkursnu dokumentaciju preuzeti na adresi: Kruševačko pozorište, Vidovdanska 26, ili se mogu javiti na tel: 037/410-810 (osoba za kontakt Tončić Ana), svakog radnog dana dok traje rok za dostavljanje ponuda u vremenu od 10 do 14 časova.
Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od objavljivanja javnog poziva na sajtu Kruševačkog pozorišta i na sajtu Gradske uprave Kruševac.
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave do isteka roka, bez obzira na način dostavljanja, u zapečaćenom omotu, lično ili na već pomenutu adresu Pozorišta, sa naznakom: PONUDA ZA OPREMU ZA TON I RASVETU – NE OTVARATI.

Kriterijum za ocenu ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda
- ponuđena cena – 40 bodova
- kvalitet – 60 bodova
Pre početka otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju, predaju Komisiji ovlašćenja za zastupanje ponuđača. Ovlašćenje podnose svi osim direktora preduzeća, odnosno preduzetnika, kojima će se identitet proveriti važećom ličnom kartom.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 26. 04. 2013. god. u 12 časova u prostorijama Kruševačkog pozorišta uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Odluku o izboru najboljeg ponuđača, naručilac će doneti najkasnije 3 dana nakon javnog otvaranja ponuda.

SADRŽAJ
Početna
Vesti
Galerija
Predstave
Kontakt

Kruševačko pozorište, Vidovdanska 26, 37000 Kruševac * +381 (0) 37 410 810 ; +381 (0) 37 442 990 * krusevackopozoriste@gmail.com